دومین جلسه هم اندیشی سر گروه های آموزشی شهرستا ن ها  

زمان : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395  ساعت 8:5 صبح

 مکان : رشت ، چهار راه دکتر حشمت ،کوی بیانی ساختمان شماره 2 ، گروه های آموزشی استان  

 * حضور های سرگروه های محترم در این جلسه الزامی است

منبع : آماردوسجلسه استانی سرگروه ها
برچسب ها : جلسه